Sony發佈A77/A65 Ver.1.05 韌體升级

Sony剛剛發佈了A77/A65 Ver.1.05 韌體升级,新韌體改善以下幾方面

1) 內置鏡頭修正功能 增加6枝鏡的支援

     24/2 ZA
    85/1.4 ZA
    135/1.8 ZA
     70-300/4.5-5.6 G
     DT35/1.8
     DT50/1.8

2) 改善反應問題
    改善自動預覽的反應
   “處理中”的字句不會顯示
    開關機 延遲減少
    改善前後轉輪的反應
    改善睇相的反應

[Read more…]